§ 1. Foreningens navn er Aars Petanque Klub og har hjemsted i Aars, Vesthimmerlands Kommune.
Foreningen har til formål at spille petanque på et socialt hyggeligt plan. Foreningen er medlem af DGI samt evt. tvær idrætslige formål.
Som medlem kan optages enhver der tilslutter sig foreningens formål.

§ 2. Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer som vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. På lige år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg, og i ulige år 2 bestyrelsesmedlemmer.
Endvidere skal der på den ordinære generalforsamling vælges 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år ad gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, næstformand, kasserer og en sekretær senest 7 dage efter den ordinære generalforsamling.

§ 3. Bestyrelsen leder foreningen efter vedtægter og regler samt de af generalforsamlingen trufne bestemmelser.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg hvori personer uden for bestyrelsen kan have sæde, til varetagelse af bestemte arbejdsområder.

Bestyrelsen afholder møder så ofte formanden finder det nødvendig, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer anmoder om det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af den samlede bestyrelse er til stede.
Sager afgøres ved almindeligt flertal. Står stemmerne lige er formandens stemme afgørende.

§ 4. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Indkaldelse sker med mindst 3 ugers varsel ved bekendtgørelse i Aars Avis.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før.

Dagsorden for generalforsamling skal offentliggøres ved opslag og lignende 8 dage før, og skal som minimum indeholde:

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
  • Indkomne forslag
  • Fremlæggelse af budget for nyt år, herunder fastsættelse af kontingent
  • Valg af medlemmer til bestyrelsen
  • Valg af 2 suppleanter
  • Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
  • Eventuelt

Alle valg, undtagen vedtægtsændringer og opløsning af foreningen, sker med simpelt flertal, og skal kun på forlangende være skriftlige.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes af bestyrelsen til enhver tid og skal i øvrigt sammenkaldes når mindst 25% af medlemmerne skriftligt forlanger det med angivelse af forhandlingsemner.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker med samme varslingsregler som til ordinær generalforsamling jvf. § 4.

§ 6. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Årsregnskab og status udarbejdes af kassereren snarest muligt efter årets afslutning. Regnskabet godkendes af bestyrelsen og revideres af de på den ordinære generalforsamling valgte revisorer. Revisorerne er valgt for 1 år ad gangen, og kan ikke have sæde i bestyrelsen.
Regnskabet skal give et retvisende billede af foreningens drift og status.

§7. Kassereren har ansvaret for inkassation af klubbens indtægter – kontingenter, sponsorater, kommunale tilskud m.v., betaling af klubbens udgifter, registrering af medlemmer samt indsendelse af opgørelser til diverse instanser.

Alle klubbens siddende bestyrelsesmedlemmer har fuldmagt til at tegne foreningen for den daglige drift. Øvrige aftaler skal underskrives af formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.
Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formand som kasserer.

Klubben kan ikke optage gæld uden dette er enstemmigt vedtaget i bestyrelsen og godkendt på en generalforsamling efter samme regler, der gælder for vedtægtsændringer.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer, herunder også bestyrelsen, nogen personlig hæftelse for de af foreningen påhvilende forpligtelser.

§ 8. Vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling, når ændringerne er indkommet som forslag og bekendtgjort i dagsordenen. For godkendelse af vedtægtsændringer skal mindst ⅔ af de afgivne stemmer være for.

§ 9. Til beslutning om foreningens opløsning kræves at en sådan vedtages med ⅔ af de afgivne stemmer på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 og højst 3 måneders mellemrum.
Mulige aktiver tilfalder almennyttigt kulturelt formål, der bestemmes på den sidst afholdte generalforsamling.