Aars Petanque Klub © 2011 • Opdateret  19. marts 2018

Kontakt:

Formand:

Kjeld Jensen

Tlf: 98623463

stober.kjeld@email.dk

Kasserer:

Margit Madsen

Tlf: 50546812

margit-madsen@hotmail.com

Næstformand:

Kirstine Christiansen

Tlf: 98623573

poulchristiansen3@gmail.com

Sekretær/webmaster

Anders Nielsen

Tlf: 51519240

aniani@privat.dk

Bestyrelsesmedlem:

Lise Christensen

Tlf: 98621525

polle-lise@os.dk

Presse/PR

Poul S. Hansen

Tlf:42733511

poul.schioett.hansen@gmail.com

 

Generalforsamling i Aars Petanque Klub

Lørdag den 27. februar 2016, kl. 10.00

 

Dagsorden:

1.Valg af dirigent og referent.

2.Formandens beretning.

3.Fremlæggelse af regnskab 2015 til godkendelse.

4.Indkomne forslag.

5.Fremlæggelse og godkendelse af budget 2016, herunder fastlæggelse af kontingent.

6.Valg til bestyrelse (for 2 år) Kirstine, Lise og Anders er på valg.

7.Valg af 2 suppleanter (for 1 år) Børge og Erik er på valg.

8.Valg af 2 revisorer (for 1 år) Verner og Henning S. er på valg.

Valg af 1 revisorsuppleant (for 1 år) Henrik er på valg.

9.Valg af tovholdere og arbejdsgrupper.

10.Eventuelt.

 

Referat fra generalforsamling afholdt den 27. februar 2016.

 

1. Lene valgt som dirigent, og Erik P. valgt som referent.

 

2. Formandens berettede om:

88 medlemmer

Byggeri af læskur. Pris i alt ca. 30.000 kr. hovedsalig til materialer, ellers opført af frivillig arbejdskraft

Køb af Singelklubbens andel af huset.

Træfældning og oprydning på banen og rundt om huset.

Afholdt 5 vinspil, 2 andespil, klubmesterskab, julespil, nytårsspil, fastelavnsspil, 3 sjov søndag, kimbrersekstet med 84 deltagere med Arentsminde som vindere, natpetanque med Farsø og Hornum, møde med DGI og venskabsstævne med Skanderborg og Gullestrup.

Klubfesten en hyggelig aften med opfordring til efterfølgelse.

Klubmestre blev Kisser og Henning. Nr. 2 blev Mitzi og Sonja. Nr. 3 Hans Erik og Norman.

Der var 7 hold i DGI Limfjordsturneringen.

Der er modtaget div. Sponsorbidrag: 5.000 kr. fra anonym giver, 5.000 kr. fra Jutlander Bank, 10.000 kr. fra Himmerlandsfonden, 8.000 kr. fra Made in Denmark (parkeringsvagter), 3.000 kr. fra Dyrskuet (salg af billetter). Jutlander Bank 7.500 kr. i 3 år samt tilskud til nye trøjer.

Sponsoraterne er givet dels som kontante bidrag, og dels som betaling for udført arbejde. Formanden opfordrede til, at vi også deltager i lignende arrangementer fremover.

Formanden sluttede sin beretning med at takke bestyrelsen m.fl. for godt samarbejde i det forgangne år.

 

3. Margit gennemgik regnskabet, som blev godkendt uden kommentarer.

 

4. Der var ingen forslag.

 

5. Budgettet blev diskuteret. Der blev foreslået en mindre kontingentforhøjelse (25 kr.).

Forslaget blev nedstemt og budgettet herefter godkendt.

 

6. Valg til bestyrelsen var genvalg af Kirstine, Lise og Anders.

 

7. Valg af suppleanter. Genvalg af Børge og Erik.

 

8. Valg af revisorer. Genvalg af Verner og Henning S, samt som suppleant Henrik.

9. Tovholdere er de samme som sidste år. Lise og Anders har lister.

Se evt. på hjemmesiden eller som opslag. Gælder også rengøringslisten.

 

10. Eventuelt. Norman opfordrede til at hjælpe med ved oprydning i skur,

samt til at male huset. Plan følger.

 

 

Referent: Erik Pind

 

 

 

Generalforsamling i Aars Petanque Klub

Lørdag den 28. februar 2015, kl. 10.00

 

Dagsorden:

1.Valg af dirigent og referent.

2.Formandens beretning.

3.Fremlæggelse af regnskab 2014 til godkendelse.

4.Indkomne forslag.

-Vedtægtsændringer (redaktionelle).

5.Fremlæggelse og godkendelse af budget 2015, herunder fastlæggelse af kontingent.

6.Valg til bestyrelse (for 2 år) Norman og Margit er på valg. Begge modtager genvalg.

Valg af 2 suppleanter (for 1 år) Børge og Erik er på valg.

7.Valg af 2 revisorer (for 1 år) Verner og Henning S. er på valg. Valg af 1 revisorsuppleant

(for 1 år) Henrik er på valg.

8.Valg af tovholdere og arbejdsgrupper.

9.Eventuelt.

-Form for klubfest/klubmesterskab.

 

 

 

Referat.

1. Valg af dirigent og referent.

Dirigent Hans Simonsen Referent Lene Andersen

 

2. Formandens beretning

Formanden bød velkommen til de 57 frem mødte, og velkommen til alle nye medlemmer.

Generalforsamlingen mindes de medlemmer der var bortgået i 2014.

Der er holdt 10 bestyrelsesmøder hvor også suppleanter har deltaget.

7 vinspil og det årlige andespil.

Fastelavnsspil

6 sjov søndag med stor deltagelse fra medlemmerne

Kimbresekstet hvor Arensminde vandt

Klubmesterskab hvor Lene og Erik vandt

Nat Petanque

Erhvervslivet havde spurgt om hjælp, men vi deltager ikke i 2015.

Der var 8 hold tilmeldt turneringen, vinder af A puljen blev Svend, Verner, Lene og Erik

Der har været venskabsstævne i Skanderborg.

Medlemmerne har deltaget i mange stævner i 2014

Indendørs petanque er droppet der var forlidt tilmeldinger.

Jutlander bank er sponsor også i 2015, vi har fået 7500,00 kr. i sponsorat.

En ukendt har doneret 5000,00 kr. til klubben.

Der er ønske om nyt opholds og lagerrum ved banen.

bank har givet 5000,00 kr. og forsikringsselskabet Himmerlands fonden har givet 10000,00 kr.

Der var skriftelig afstemning om den nye bygning ved banen.

48 ja stemmer, 4 nej stemmer og 2 blanke stemmer,

bestyrelsen arbejder videre med bygningen ved banen

Bestyrelsen har deltaget i møde i Hjallerup om turneringer i DGI.

Der kunne tilmeldes og til turnering 2015.

Der var protester over at vinspil ikke er 3 mandag i måneden, der var ingen begrundelse for at

lave det om, så husk at se på hjemmesiden hvornår det er.

Hjemmesiden er lavet om så der kan være nogle problemer, som vil blive rettet.

Formanden takkede bestyrelsen for et godt samarbejde i 2014.

 

3. Fremlæggelse af regnskab 2014 til godkendelse.

Regnskabet blev gennemgået, med et overskud på 16453,76 kr.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 

4. Indkomneforslag herunder vedtægtsændring.

Vedtægtsændringerne var redaktionelle og blev vedtaget.

 

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2015, herunder fastsættelse af kontingent.

Budgettet blev godkendt, kontingenten forblev uændret.

 

6. Valg til bestyrelsen for 2 år Norman og Margit. Valg af 2 suppleanter for 1 år, på valg

Børge og Erik Pind

Genvalg til Margit, Normand, Børge og Erik P.

 

7. Valg af 2 revisorer for 1år på valg er Verner og Henning S valg af 1 revisor suppleant

for 1 år, på valg Henrik.

Genvalg til Verner, Henning S og Henrik P

 

8. Valg af tovholdere og arbejdsgrupper.

Tovholderlisten blev godkendt med ændringer.

 

9. Eventuelt.

Træningstidspunkterne søndag ændres til kl. 13,00.

Der er klubjakker fra BP, der var prøvejakker tilstede med priser.

Klubmesterskabet afsluttes efter spillet, klubfesten holdes en anden dag

og ikke samme dag som klubmesterskabet.

 

Efter generalforsamlingen var der besøg fra forsikringen Himmerlands fonden som overrakte klubben 10000,00 kr.

 

Referant Lene Andersen

 

************************************************************************************

TRÆNINGSTIDER:

Mandag

kl.

09.30

Tirsdag

kl.

09.30

Onsdag

kl.

18.30

Torsdag

kl.

09.30

Søndag

kl.

13.00

Sportsallé

9600 Aars

Priser:

Medlemskontingent

225 kr. pr. år.

Generalforsamling i Aars Petanque Klub

Lørdag den 8. marts 2014, kl. 10.00

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Formandens beretning

3. Forelæggelse af regnskab 2013 til godkendelse

4. Indkomne forslag

5. Forelæggelse og godkendelse af budget 2014

Herunder fastsættelse af kontingent

6. Valg af bestyrelse (for 2 år) Kirstine, Lise og Kamma er på valg. Kamma ønsker ikke genvalg.

Valg af 2 suppleanter (for 1 år) Børge og Erik er på valg

7. Valg af 2 revisorer (for 1 år) Verner og Henning S. er på valg Valg af 1 revisorsuppleant (for 1 år) Henrik er på valg

8. Valg af tovholdere og arbejdsgrupper

9. Eventuelt

Solvarme/varmepumpe

Hjertestarter v. Tennisklub

Messe skole/fritid

Turnering

Er der stemning for at starte tidligere om søndagen.

--------------------------------------

Generalforsamling lørdag den 8. marts 2014 kl. 10,00 i klubhuset.

Referat.

Der var tilmeldt 55 medlemmer.

1. Valg af dirigent og referent.

Dirigent Hans Simonsen, referent Lene Andersen

2. Formandens Beretning.

Der er holdt 9 bestyrelsesmøder i 2013, hvor suppleanterne også deltager.

7 vinspil hvor der har været stor deltagelse.

Natpetanque..

Kimbrersekstet hvor det blæste så klubben mistede det store telt. Hanne styrede spillet,

førstepladsen gik igen til Vodskov.

Der har været holdt 4 sjov søndag, med stor deltagelse fra medlemmerne.

Kommunemesterskabet for de gamle kommuner er ophørt. Der vil fremover blive holdt

kommunemesterskab i Vesthimmerland Kommune.

Åbenthus arrangementet gav ikke nye medlemmer.

Klub festen den 3. november 2013 var som sædvanligt en god fest.

Der har været holdt jule-nytårs og fastelavnsspil.

Bestyrelsen har været til flere arrangementer, bl.a. frivilligmarket i Farsø.

Der har været møde med tennisklubben om en evt. nye multihal.

Der er hængt en hjertestarter op udenfor ved tennishallen som kan benyttes af alle.

Kamma har været på kursus i at bruge den. Måske var det en ide at holde kursus for de medlemmer,

der ønsker det.

Der har været afholdt indendørs petanque i ridehallen, hvor 25 medlemmer deltog.

Sponsoratet med Jutlander Bank er aftalt for 2 år.

Møde i DGI hvor det blev oplyst at Hjallerup vest og Aalborg er blevet slået sammen,

Aars petanqueklub hører til DGI Nordjylland.

I turneringen for 2014 er K-hold blevet erstattet med A-hold så der nu er A-B-C og eftermiddagshold.

Den 14-17. august 2014 er der golfturnering i Gatten hvor vi er blevet spurgt om vi kan

hjælpe, hvis der er nogen der vil hjælpe så er henvendelsen til Norman.

Vi får ikke nye trøjer med Judlander Banks logo i år.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

3. Forelæggelse af regnskab 2013.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt med et overskud på 11.145,00 kr.

4. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

5. Forelæggelse af budget for 2014 samt fastsættelse af kontingent.

Budget for 2014 blev vedtaget og kontingenten for 2014 er uændret,

6. Valg af bestyrelse for 2 år. og 2 suppleanter for 1 år.

Genvalg til Kirstine og Lise da Kamma ikke ønskede genvalg, blev Anders valgt ind i bestyrelsen.

Genvalg til Børge og Erik P som suppleanter.

7. Valg af 2 revisorer for 1 år. og 1 suppleant for 1 år.

Genvalg til Verner og Henning S som revisorer, og genvalg til Henrik som suppleant.

8. Valg af tovholdere og arbejdsgrupper

Tovholderlisten blev godkendt med en ændring. Presse-PR blev Henning Andersen.

9. Eventuelt.

Solvarme/varmepumpe vil koste ca. 60.000,00 kr. dette er droppet da På sporet ikke pt. har midlerne.

Hjertestarter ved tennisklubben.

Der er frivilligmesse i Messecenteret her i foråret.

Der er tilmeldt turneringshold for 2014.

Der var spredt stemning for at starte kl. 13 om søndagen, men bestyrelsen arbejder videre med dette.

Bestyrelsen takkede Kamma for det stykke arbejde hun har udført i bestyrelsen.

Referent Lene Andersen.

--------------------------------------------------------------

 

Referat generalforsamling 9/3-13:

ad 1: valgt til dirigent: Erik Pind, referent: Lis Andersen.

ad 2: Formandens beretning blev godkendt.

ad 3: Regnskabet godkendt.

ad 4: 1: forslaget nedstemt: mesterskab og fest afholdes hver for sig.

2: suppleant til festudvalg: Henning Jensen

3: Scrapbogen: Gerda fortsætter med hjælp fra øvrige medlemmer, og den bliver gjort mere synlig.

4: forslaget nedstemt. Generalforsamling afholdes en lørdag.

5: forslaget nedstemt. Klubmesterskabet afholdes en lørdag.

ad 5: budget godkendt.

Forhøjelse af kontingent for "torsdagsspillere". Alle betaler 225 kr i kontingent.

ad 6: Norman genvalgt.

Margit Madsen blev nyt bestyrelsesmedlem.

Børge og Erik genvalgt.

ad 7: Verner og Henning S. genvalgt til revisorer.

Henrik genvalgt som revisosuppleant.

ad 8: se tovholderlisten ovenstående.

Arbejdsgrupper dannes, når arrangement nærmer sig.

ad 9: Klubhus rengøring: se listen ovenstående.

Maling udvendig af klubhus: Børge er tovholder med Henning J., Leif, Kaj, Verner, Erik P. + evt. andre frivillige til hjælp.

Renovering køkken: Norman er tovholder med hjælp fra frivillige og udgifter deles med "På Sporet".

ad 10:

1: Der tages stilling til styning af kastanjetræ og poppler til efteråret i samarbejde med kommunen. De små træer på banen tager Kaj og Henning S sig af.

2: Landsstævne blev anbefalet af Kamma.

3: Kirstine fortalte om bestyrelsens tiltag m.h.t. synliggørelse: Fællesannonce i Aars Avis og evt. firma-arrangementer. DGI har lovet plakater til ophæng.

4: Børge fortalt, at kyllingehusene ikke kan bruges til indendørs petanque, og lovede at være opmærksom på andre muligheder.

Grete Hansen blev takket for sine mange år som kasserer og fik overrakt blomster og gave.

referent: Lis Andersen

 

Generalforsamling i Aars Petanque Klub

Lørdag den 9. marts 2013, kl. 10.00

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Formandens beretning

3. Forelæggelse af regnskab 2012 til godkendelse

4. Indkomne forslag

1. Skal klubmesterskab og fest være samme dag

2. Suppleant til festudvalg

3. Ophør af Scrapbog

4. Generalforsamling afholdes en søndag

5. Klubmesterskab flyttes til en søndag

5. Forelæggelse og godkendelse af budget 2013

Herunder fastsættelse af ens kontingent for alle (225,-)

6. Valg af bestyrelse (for 2 år) Grete og Norman er på valg. Grete ønsker ikke genvalg.

Valg af 2 suppleanter (for 1 år) Børge og Erik er på valg

7. Valg af 2 revisorer (for 1 år) Verner og Henning S. er på valg Valg af 1 revisorsuppleant (for 1 år) Henrik er på valg

8. Valg af tovholdere og arbejdsgrupper

9. Klubhus – rengøring - renovering

10. Eventuelt

1. Styning af træer

2. Landsstævne i Esbjerg

3. Hvordan får vi nye medlemmer

4. Indendørs petanque

5. Turneringshold

----------------------------------------------------

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Aars Petanque Klub 10. nov. 2012.

Lene blev valgt som ordstyre og Birthe som referent.

Henning S. startede med at fremlægge et forslag:

1. Bestyrelsen udvides til 5 personer.

2. Suppleanter udvides til 2 personer.

3. Revisor udvides til 2 personer.

4. Revisorsuppleant 1 person.

Anders mente ikke, der kunne vælges ny bestyrelse på en ekstraordinær generalforsamling, og Jørgen henviste til paragraf 11.

Grethe henviste til DGI, der godtog ændringer nu.

Krista sagde, at det godt kunne lade sig gøre.

Lene: Forslag fra bestyrelsen kan vedtages på en hvilken som helst generalforsamling.

De fleste af de fremmødte medlemmer gik ind for H.S.' forslag.

Kamma og Kirstine blev valgt for 1 år og 4 mdr. og Norman for 4 mdr. til næste generalforsamling.

Børge blev 2. suppleant, og skal deltage i bestyrelsesmøderne.

Henning S. blev ny revisor, og Henrik revisorsuppleant.

Norman takkede for valget, og roste samtidig Krista for den store indsats i klubben.

Referent Birthe Nielsen

Referat fra GeneralforsamlingAars Petanque Klub 10. Marts 2012

1. Lene blev valgt til ordstyrer, og Birte N. til referent.

2. Beretning: Krista fremlagde beretningen, som blev godkendt. Lene ville dig vide om datoerne i aktivitetskalenderen holdt stik. Krista sagde, det var med forbehold, med henblik på aftaler med de andre klubber.

3. Grethes regnskab blev godkendt uden bemærkninger.

4. Krista overtager dirigentposten, da Lene har nogle forslag.

Skal klubmesterskab og fest holdes på samme dag? Der kunne evt. overrækkes præmier på banen efter spillet, det er jo ikke altid at vinderne er med til festen. Det blev aftalt at mesterskabet bliver afholdt en dag, og festen en anden. Festudvalget har allerede bestemt en dato for festen, det er den 3. November.

Numre på banen? Krista og Svend mente ikke, det var en god ide, da vi spiller på åbne baner. Der kunne sættes numre på tællerne, så var det nemmere ved turneringerne. Det blev vedtaget, men der kan ikke reserveres baner. Erik P. mente, at vi også kunne bruge dem til træning.

Finde et sted, hvor vi kunne spille inde om vinteren? Der blev nedsat et udvalg, der skal finde ud af mulighederne, evt. et tomt kyllingehus, hvor der ikke er ammoniakdampe. Det er Lene, Børge og Henning Holm, der vil prøve.

5. Det nye budget blev godkendt, og kontingentet er det samme.

6. Valg af bestyrelse: Krista blev genvalgt og Lise kom ind i stedet for Svend der ikke ønskede genvalg.

Erik Pind blev suppleant for 1 år.

Henning Holm vil have flere i bestyrelsen, det skal der en ekstraordinær generalforsamling til, for at ændre vedtægterne. Herefter takkede Svend for godt samarbejde, han har været glad for at være med, han skulle jo bare gøre, hvad pigerne sagde. Krista takkede derefter Svend, og håbede, at han stadig ville være behjælpelig med bl. søndagsspillet.

7. Valg af revisor: Verner blev ny revisor, og Kamma fortsætter som suppleant.

8. Tovholderne fortsætter, men Ivan kommer ind i stedet for Poul.

9. Rengøring af klubhus: De hold der ikke gjorde rent sidste år bliver sat på listen i år.

10. 15 års jubilæum: Der var en del diskussion om at slå klubfest og jubilæum sammen, det var der ikke stemning for. Bestyrelsen finder ud af hvordan det skal være, dato, tid og sted.

Sjov søndag: fortsætter som sædvanlig, den sidste søndag i måneden.

11. Turneringshold: Krista har fået et brev om regler for turneringen. Der bliver 7 holds puljer, og der spilles i ugerne 18 – 34. Finale d. 16. september.

Til kimbrersekstet og natpetanque lovede alle at stille op. Grethe har planen over, hvem der skal lave hvad.

Lene takkede for god ro og orden.

Dirigent: Lene Andersen Referent. Birte Nielsen

 

Dagsorden:

1 Valg af dirigent og referent

2 Formandesn beretning

3 Forelæggelse af regnskab 2011 til godkendelse

4 Indkomne forslag

5 Forelæggelse og godkendelse af budget 2012 - herunder fastsættelse af kontingent.

6 Valg til bestyrelsen (for 2 år).

Krista og Svend er på valg. Svend ønsker ikke genvalg.

Valg af suppleant (for 1 år).

7 Valg af revisor og revisorsuppleant.

Henning og Kamma er på valg.

8 Valg af tovholdere og arbejdsgrupper.

9 Klubhus

10 Evt.

Turneringshold.

Uddrag af vedtægterne:

Alle medlemmer er stemmeberettigede og valgbare.

Alle valg (undtaget vedtægtsændringer og opløsning) sker ved simpelt flertal, og skal kun på forlangende være sktiftlige.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før.

-------------------------------------------------------

Generalforsamling i Aars petanque Klub, d. 12. marts 2011 kl.10.00

Dagsorden

1 Valg af dirigent og referent

2 Formandens beretning

3 Forelæggelse af regnskab 2010 til godkendelse

4 Indkomne forslag

5 Forelæggelse og godkendelse af budget 2011 herunder fastsættelse af kontingent

6 Valg til bestyrelsen ( for 2 år ) Grete er på valg

valg af suppleant ( for 1 år )

7 Valg af revisor og revisorsuppleant

Henning og Kamma er på valg

8 Valg af tovholdere og arbejdsgrupper

9 Klubhus

10 Jakker

11 Evt. Turneringshold

Uddrag af vedtægterne:

Alle medlemmer er stemmeberettige og valgbare.

Alle valg ( undtaget vedtægtsændringer og opløsning ) sker

ved simpelt flertal og skal kun på forlangende være skriftlige.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen, skriftlig i hænde senest 8 dage før.

REFERAT GENERALFORSAMLING 2011

1.

Henning Schandorff blev valgt til ordstyre og Birthe Nielsen til referent.

Dirigenten startede med at konstatere, at generalforsamlingen ikke var lovligt varslet (manglende dage), og bad derfor de fremmødte medlemmer om dispensation, til at gennemføre generalforsamlingen. Alle stemte for.

2.

Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger.

3.

Grethe forelagde regnskabet, som blev godkendt, men Henning S. ville gerne vide, hvorfor klubhusets forbrug var så stort. Det skyldes, at kommunen ikke gav tilstud mere, og at forsikringen er steget.

4.

Der var ingen indkomne forslag.

5.

Budgettet for 2011 blev herefter læst op. Kontingentet er det samme. Ang. vedligeholdelsen omfatter det nye gavle og maling af klubhuset.

6.

Grethe blev genvalgt til kasserer.

M.h.t. valg af suppleanter henviste Henning S. til paragraf 9 i vedtægterne, hvor der kun er en suppleant på valg hvert år. Birgit spurgte, om der kunne gives dispensation, men det kunne der ikke. Svend sagde derefter, at vi gør som vi plejer. Krista vil have vedtægterne vedr. suppleanter lavet om næste år. I år blev Lise valgt, og Lisbeth er med uofficielt.

7.

Revisorerne blev genvalgt. Det er Henning S. og Kamma.

8.

Alle tovholderne fortsætter, men Grethe mente, det var urimeligt, at der kun var en, der står for rengøring af klubhuset. Derfor blev der lavet nye regler, så alle gør rent efter tur. Det bliver ca. en gang hvert andet år.

Hanne ville vide om hjemesiden bliver brugt. Det var der mange tilkendegivelser på. Alle kan skrive i gæstebogen, og dermed kommunikere med hinanden. Den gamle hjemmeside bliver slettet den 31. marts 2011.

Til stævnerne vil alle gerne hjælpe til, som de plejer. Også til natpetanque.

Krista mente, at der skal ny menu til, da der har været mange klager. Der var flere forslag:

Henning S. foreslog en slagter.

Erik: behøver det at være varm mad?

Norman: vi kan vel stadig bruge grillen.

Inga: hvad med frokost, sild m.m.

Jens: selv tage madpakke med.

9.

Bestyrelsen har kontaktet PÅ SPORET ang. salg af klubhuset. Det blev stillet i bero, da der skal laves meget om.

Norman har lavet en tegning til en evt. tilbygning på ca. 5,40 m. Der er søgt byggetilladelse ved Kommunen for ca. 1 år siden, men der er ingen svar endnu. Der er et gammelt skel, der skal sløjfes.

Tilbygningen vil komme til at koste omkring 170.000 kr., men da der er mange håndværkere i klubben, kan det gøres for ca. 70.000 kr. i materialer. I prisen er medregnet beklædning af den gamle del. Derfor udsættes renoveringen.

Jens mente, der måske skulle indkaldes til en ny generalforsamling, hvis godkendelsen snart kommer.

10.

Ang. nye jakker synes Krista, at de gamle er noget slidte, derfor skal vi have nye. Sparekassen vil give et tilskud på 100 kr. til hver, egenbetalingen bliver også 100 kr. Klubben betaler resten. Det er kun dem, der betaler 225 kr. i kontingent, der får dem til den pris. Hanne var inde på vi evt. selv skulle betale mere. Evt. navn på jakkerne vil Krista lige tænke over.

11.

Erik Andersen var ikke tilfreds med renoveringen af banen. Den var, som han sagde, en stor sandkasse. Der er flere medlemmer, der mener det samme.

Turneringsholdene er næsten de samme som sidste år. den 24/3 er sidste tilmelding. Afløserliste foreslås opsat på banen.

 

Generalforsamling den 4. marts 2017

 

Dagsorden:

1.Valg af dirigent og referent.

2.Formandens beretning.

3.Fremlæggelse af regnskab 2016 til godkendelse.

4.Indkomne forslag. (Ingen indkomne forslag).

5.Fremlæggelse og godkendelse af budget 2017, herunder fastlæggelse af kontingent.

6.Valg til bestyrelse (for 2 år) Norman og Margit er på valg.(Norman ønsker ikke genvalg). (Margit modtager genvalg).

7.Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen (for 1 år) Børge og Erik er på valg.

8.Valg af 2 revisorer (for 1 år) Verner og Henning S. er på valg. (Henning S. ønsker ikke genvalg). Valg af 1 revisorsuppleant (for 1 år) Henrik er på valg.

9.Valg af tovholdere og arbejdsgrupper.

10.Eventuelt.

 

Referat fra generalforsamling afholdt den 04. marts 2017.

1. Hans S. valgt som dirigent, og Erik P. valgt som referent.

2. Formandens beretning:

86 medlemmer

Klubben har afholdt arrangementer i henhold til programmet.

Klubben har haft 14 spillere til venskabsstævne i Gullestrup.

Klubmestre 2016 blev Lene og Svend. Nr. 2 blev Ketty og Hans Erik, mens 3. pladsen gik til Else A. og Gert.

Der var tilmeldt 8 hold til Limfjordsturneringen.

17 medlemmer var engageret i ”Made In Denmark” hvilket gav 12.500 til klubkassen.

Til dyrskuet gav vores indsats 2.250 kr. Vi vil fortsætte vores indsats ved de 2 arrangementer fremover.

Vores hovedsponsor, Jutlander Bank har bidraget med 7.500, og vil fortsætte hermed 2 år fremover. Endvidere har Jutlander Banks gavefond doneret 9.000 til køb af nye trøjer.

Formanden afsluttede med en tak til bestyrelsen.

Beretningen blev godkendt.

3. Regnskabet blev gennemgået og godkendtes.

4. Der var ingen forslag fremkommet.

5. Budgettet blev gennemgået. Der er budgetteret med en jubilæumsfest, hvortil der er afsat 25.000 kr. hvilket giver et underskud i 2017.

Medlemskontingentet bibeholdes på 225 kr. Budgettet blev herefter godkendt.

6. Valg til bestyrelsen var genvalg af Margit og da Norman ikke modtog genvalg blev Kjeld J. valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

7. Valg af suppleanter. Genvalg af Erik P., og nyvalg til Poul S.

8. Valg af revisorer. Genvalg af Verner og nyvalg af Lene. Henrik blev genvalgt som suppleant.

9.Lise udarbejder liste vedrørende rengøring af klubhus. Der blev valgt tovholdere og arbejdsgrupper. Kan ses på hjemmeside og på opslag.

Referent: Erik Pind

 

 

Generalforsamling den 24. februar 2018.

Dagsorden:

1.Valg af dirigent og referent.

2.Formandens beretning.

3.Fremlæggelse af regnskab 2017 til godkendelse.

4.Indkomne forslag. (Ingen indkomne forslag).

5.Fremlæggelse og godkendelse af budget 2018, herunder fastlæggelse af kontingent.

6.Valg til bestyrelse (for 2 år). Kirstine, Lise og Anders er på valg.

7.Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen (for 1 år) Poul S. og Erik er på valg.

(Erik modtager ikke genvalg).

8.Valg af 2 revisorer (for 1 år) Verner og Lene er på valg.

9.Valg af 1 revisorsuppleant (for 1 år) Henrik er på valg.

10.Valg af tovholdere og arbejdsgrupper.

11.Eventuelt.

 

Referat fra generalforsamling afholdt den 24. februar 2018.

 

1. Valg af dirigent og referent.

Dirigent Erik Pind. Referent Lene Andersen

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, i Aars avis

den 30. januar 2018.

2. Formandens beretning.

Formanden bød velkommen til de fremmødte.

Der er afholdt sekstete med 48 deltagere, hvor Arentsminde vandt.

Limfjordsturnering hvor 3 hold gik videre til afsluttende stævne.

8 medlemmer var i Struer og spille, hvor der bl.a. var spillere fra kbh. og Frankrig.

2 hold var i Skanderborg og spille venskabsstævne.

Der var hold til sommerstævne i Farsø.

Klubmesterskab hvor Kisse og Henrik vandt.

Natpetanque.

Østrupstævne blev aflyst, pga. for lidt tilmeldte.

Kommunemesterskab i Vilsted hvor 4 medlemmer deltog.

20 års jubilæumsfest afholdt i Messecenteret.

Klubfest hvor 20 medlemmer deltog.

Julespil.

Nytårspetanque.

Fastelavnsspil, Erik kattekonge og Kamma kattedronning der blev ikke spillet pga. vejret.

Formanden takkede bestyrelsen for et godt samarbejde i 2017.

Beretningen godkendt.

3. Fremlæggelse af regnskab 2017 til godkendelse.

Regnskabet blev gennemgået.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Indkomne forslag.

Ingen forslag.

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2018, herunder fastsættelse af kontingent.

Der er 71 medlemmerne, der holdes åbent hus/baner den 27. maj 2018

for at skaffe flere medlemmer.

Kontingentet forblev uændret på 225,00 kr. årligt.

Budgettet blev godkendt.

6. Valg til bestyrelsen for (2 år) Kirstine, Lise og Anders er på valg.

Genvalg til bestyrelsen.

7. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen (for 1 år) Poul S og Erik er på valg

(Erik modtager ikke valg)

Valgt Poul S. og Gert.

8. Valg af 2 revisorer (for1 år) Verner og Lene på valg.

Verner og Lene Genvalgt.

9. Valg af 1 revisorsuppleant (for 1 år) Henrik på valg.

Genvalg til Henrik.

10. Valg af tovholdere og arbejdsgrupper.

Rengøringsskema blev gennemgået

Tovholderskema gennemgået.

11.Eventuelt.

Dato for klubfest aftales senere.

Vil vi evt. have en venskabsklub mere, Skanderborg arbejder med sagen.

Evt. flere lysmaster der arbejdes på sagen.

Tilmelding til Limfjordsturnering.

 

Referent: Lene Andersen